Strange Pain

rok vzniku: 1996

album: Under the Bottom